بدلیل اختلال های اینترنت ، تا اطلاع ثانوی برخی سفارش ها ممکن است با تاخیر یک روزه انجام شود.