گیم سیتی درحال بروزرسانی است

بزودی با ویژگی های جدید بازمیگردیم

این پروسه چند ساعت زمان خواهد برد