فرم تکمیل اطلاعات استرداد وجه

در اینجا میتوانید اطلاعات حساب خود را جهت استرداد وجه تکمیل نمایید!
توجه : شماره کارت وارد شده میبایست حتما با شماره کارتی که از آن پرداخت انجام گرفته یکسان باشد درغیراینصورت استرداد ناموفق خواهد بود!


[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]