استرداد وجه

فرم تکمیل اطلاعات استرداد وجه

در اینجا میتوانید اطلاعات حساب خود را جهت استرداد وجه تکمیل نمایید!
توجه : شماره کارت وارد شده میبایست حتما با شماره کارتی که از آن پرداخت انجام گرفته یکسان باشد درغیراینصورت استرداد ناموفق خواهد بود!


نام صاحب حساب را وارد کنید :

نام خانوادگی صاخب حساب را وارد کنید :

این شناسه در پیامک های ارسال شده از گیم سیتی بعد از ثبت سفارش موجود میباشد!

شناسه (کد) سفارش خود را وارد کنید :

شماره کارتی که پرداخت سفارش توسط آن انجام شده است

توجه : شماره کارت وارد شده باید حتما با کارتی که از آن پرداخت انجام شده است یکسان باشد!